Indskrifttavle

Indskrifttavlen på østvæggen i skibets sidefløj er fra omkring. 1725,.iPræsteindberetningen  fra 1755  opplyser, at den er »opsat af Oberkammerherren«  Denne overkammerherre er Carl Adolph von Plessen, 1678-1758. Han var en betydelig dansk statsmand og ejer af  blandt andet de Plessenske fideikommisgodser, der bestod af 7 hovedgårde, blandt disse Fuglebjerggård.

På tavlen står der med guldfraktur paa sort baggrund:

At bygge paa Guds Huus og fly paa Templens Muure,

det fordrede min Pligt, deri vil jeg fremture

Saalenge Kircker, Grund og Godser mig tilhør,

Hvor Gud een Helligheds Forsamling have bør,

Dend Omhu er det dog, jeg beder, de vil pleye,

Som eengang effter mig skal disse Kircker eye,

At Zions Muure ey skal sønderrevet staa,

Da de maa vente sig, hvad der vil følge paa,

Opbygger Zion da, I Præster, Gud til Ære,

I Engler, som Guds Lov for Folket har at lære,

Opbygger paa dend Grund, som Pavlus haver sagt,

At Hand paa Jesu har som Hiørnesteenen lagt,

I, som tilhøre skal, Gud Eder saa formeere,

I Tal og Naadens Deel, at der maa Ingen fleere,

Uomvendt kom(m)e fra, mens hver ved Lovens Tugt,

Omfafne Christum i sin Troe og Troens Frugt,

Saa bliver Kircken bygt paa rette Fundamenter, S

aa samler dend sin Skat, og beste Ornamenter,

Naar hver Tilhørere Guds egen Tempel er,

Og et Jerusalem udi sit Hierte bær.